IMG_4846
2222
1
5
2
4
6

Przedszkole Nr 153 „Słoneczne Przedszkole
ul. W. Chrzanowskiego 19
04-392 Warszawa
tel. 22 810 06 03
e-mail
p153@eduwarszawa.pl


 

Aktualności

Infografiki w zakresie spektrum ...
13 grudnia 2023

Nasza fundacja działa na rzecz wsparcia rodziców dzieci w spektrum autyzmu oraz rozpowszechniania wiedzy zgodnej z najnowszą koncepcją ...

Zajęcia dla leworęcznych
20 listopada 2023

Ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci leworęcznych ( 6-7 lat ). Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki o godzinie 17:00. W Poradni ...

Linki

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
 
Przedszkole nr 153 „Słoneczne Przedszkole” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p153.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2018-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-03-03
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Podstawska, e-mail: p153@eduwarszawa.pl. Numer telefonu: 22 810-06-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
Przedszkola Nr 153 „Słoneczne Przedszkole” w Warszawie ma siedzibę przy ul. W. Chrzanowskiego 19. Budynek posiada 2 wejścia, które nie są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony głównej ulicy i prowadzi do niego dwustronne podejście z 5 schodkami po każdej stronie, poręczami i zjazdami do wprowadzania wózków lub rowerów oraz podest szerokości 2 m i długości 9 m. Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy i zworę elektromagnetyczną uruchamianą od wewnątrz przez pracownika przedszkola. Zainstalowany jest dzwonek po lewej stronie drzwi na wysokości 1,4 m. Za pierwszymi drzwiami, po lewej stronie na wysokości 1,7 m znajduje się przycisk zapory zwalniającej, który umożliwia samodzielne wyjście z budynku przedszkola. Znajduje się on w małym korytarzu, tzw. „śluzie”, prowadzącej przez następne drzwi do przedsionka, w którym zamontowany jest wizualny domofon, łączący z poszczególnymi oddziałami przedszkola.
Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku. Jest od strony podwórka. Na teren przedszkola wchodzi się przez bramę, zamykaną na klucz i nieposiadającą dzwonka. Od bramy ogrodu, do wejścia do budynku jest około 20 m, idzie się do niego przez ogród przedszkolny, który obecnie jest w remoncie i nie posiada jeszcze wszystkich zaplanowanych chodników, tak więc część drogi – około 10 m, stanowi nawierzchnia naturalna – ubita ziemia i trawa. Przy drzwiach od ogrodu również nie ma dzwonka. Wewnątrz budynku, od wejścia do poziomu parteru prowadzą schody z 6 stopniami.
Sale poszczególnych grup wiekowych znajdują się na 2 poziomach. Na parterze znajdują się  2 grupy, a na pierwsze piętro prowadzą schody z 10 stopniami, podestem i jeszcze raz 10 stopniami. Na piętrze znajdują się 4 pozostałe sale oddziałów oraz kuchnia. Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru.
 
Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki ogrodowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.
 
Przed przedszkolem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, ale brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Kontakt

Przedszkole Nr 153 „Słoneczne Przedszkole”

ul. W. Chrzanowskiego 19
04-392 Warszawa

tel. 22 810 06 03
e-mail: 
p153@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.